Privacy Policy

Algemeen

VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens die via haar binnenkomen en gaat dan ook zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens.

VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG raadt u aan deze privacy policy aandachtig door te nemen en indien u vragen of opmerkingen hebt contact op te nemen via info@vrmk.legal

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een persoon. Denk bijvoorbeeld aan: een naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, of een e-mailadres.

Waarom verwerkt VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG persoonsgegevens?

VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG verzamelt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen verlenen en voor een goede uitoefening van de verstrekte opdracht en behartiging van uw belangen.

Zo moeten we u kunnen bereiken en met u kunnen communiceren, onze financiële administratie op orde houden, en gegevens kunnen verstrekken aan wederpartijen, gerechtelijke instanties en andere betrokkenen.

In uitzonderingsgevallen verwerken wij uw gegevens voor het sturen van een nieuwsbrief, uitnodiging of attentie, of in het kader van business development.

Op basis van welke grondslag verwerkt VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG persoonsgegevens?

VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG verwerkt persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar diensten op grond van de overeenkomst met u als klant, en eventueel en subsidiair op grond van haar gerechtvaardigde belang bij de normale vervulling van haar bedrijfsprocessen.

Wat voor soort (categorieën) persoonsgegevens verwerken wij?

Door ons worden persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze overeenkomsten. Het gaat hierbij om gegevens als uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, functie, bedrijfsnaam, bankrekeningnummer gegevens van wederpartijen of derden en alle overige persoonsgegevens die nodig zijn ter uitvoering van de opdracht en gegevens die we op grond van een wettelijke verplichting aan u moeten vragen.

Delen van persoonsgegevens met derden en (categorieën van) ontvangers

VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG deelt alleen persoonsgegevens met derden, als dit nodig is voor onze dienstverlening; er een wettelijke verplichting is, of wanneer VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG hiertoe nadrukkelijk verzocht wordt door de klant.

Daarnaast verstrekt VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie persoonsgegevens, indien en voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat en deelt zij persoonsgegevens niet met derden voor commerciële doeleinden.

Hoelang slaan wij persoonsgegevens op?

VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Recht op intrekken toestemming, inzage, rectificatie, wissing en overdracht van persoonsgegevens

U heeft recht op intrekking van uw toestemming m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens door VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG, recht op inzage in en rectificatie van verwerkte persoonsgegevens, en wissing en overdracht van de door VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG verwerkte/opgeslagen persoonsgegevens. Tevens kunt u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat wordt opgeslagen op uw computer of telefoon.

VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG gebruikt alleen functionele cookies, waaronder Google Analytics voor het verzamelen van statistische gegevens over het bezoek van haar website.

Beveiliging

Aangezien VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG veel waarde hecht aan de bescherming van persoonsgegevens die via haar binnenkomen, besteedt VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG tevens grote aandacht aan de beveiliging van de betreffende persoonsgegevens van haar gebruikers die zij onder zich heeft.

VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG hanteert passende technische en organisatorische maatregelen om deze persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik.

© 2020 VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG

Privacy Policy | Algemene voorwaarden | Rechtsgebiedenregister