Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG

1. VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG is een maatschap. Het kantoor is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64576116. De advocaten van VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG zijn in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten in Den-Haag, telefoon: 070-3353535, info@advocatenorde.nl

2. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door een individuele vennoot. Artikel 7:407 lid 2 BW en artikel 7:409 lid 2 BW zijn niet van toepassing. Aansprakelijkheid van niet bij de opdracht of werkzaamheden betrokken vennoten en medewerkers van VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG is uitgesloten.

3. Uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG is gerechtigd periodiek haar tarieven te wijzigen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG of een van haar vennoten of medewerkers gesloten overeenkomsten, (vervolg)opdrachten of door hen uitgevoerde werkzaamheden, ongeacht de hoedanigheid waarin een dienst wordt verleend. Deze algemene voorwaarden zijn mede van toepassing ten behoeve van personen die VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG bij de uitvoering van een opdracht inschakelt.

5. Indien de opdrachtgever de inhoud van door VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG gehouden die derde erop te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van voornoemde werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

6. VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG kan bij de uitvoering van opdrachten derden inschakelen. Dit zal geschieden met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG is hierbij gerechtigd, mede namens de opdrachtgever, aansprakelijkheidsbeperkingen, jurisdictie- en rechtskeuze bedingen van derden te aanvaarden. VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG, haar vennoten en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

7. Iedere aansprakelijkheid van VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG, haar vennoten of medewerkers is, voor zover niet geheel uitgesloten, beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Deze verzekering heeft een maximale dekking van EUR 1.000.000 Indien geen uitkering onder deze verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in verband met de opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van EUR 15.000.

8. Voor het meerdere in voornoemde aansprakelijkheid of aanspraken van derden (inclusief redelijke kosten van juridische bijstand) zal de opdrachtgever VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG, haar vennoten en medewerkers vrijwaren. Alle aanspraken jegens VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG, haar vennoten of medewerkers vervallen zes maanden nadat de opdrachtgever of een derde bekend was of kon zijn met de feiten waarop aanspraak wordt gebaseerd.

9. Voor de uitvoering van een opdracht is opdrachtgever het overeengekomen honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd. Verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG ten behoeve van de opdrachtgever betaalt. Declaraties kunnen maandelijks of naar gelang de voortgang der werkzaamheden worden verzonden. De betalingstermijn is 14 dagen, te rekenen vanaf de dagtekening van de declaratie. Door VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG kan een voorschot worden verlangd. De werkzaamheden kunnen worden opgeschort zolang het voorschot niet is voldaan.

10. VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG is aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Deze regeling is te raadplegen via: https://www.advocatenorde.nl/geschillencommissieadvocatuur. Nederlands recht is van toepassing. Naast voornoemde regeling is de rechtbank Amsterdam exclusief bevoegd.

11. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. De Nederlandse tekst is beslissend. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder kenmerk: 64576116. Kantoorklachtenregeling

12. De cliënt wordt verzocht klachten eerst voor te leggen aan de behandelend advocaat. Indien dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, kan de cliënt de klacht indienen bij de klachtenfunctionaris, mr. G.F. van Rappard. Indien de klacht de heer van Rappard zelf betreft of indien hij niet beschikbaar is, kan de klacht worden voorgelegd aan de alternatieve klachtenfunctionaris, mr. J.R. Minneboo.

13. Na ontvangst van een klacht treedt de klachtenfunctionaris in overleg met de behandelend advocaat of medewerker en worden beide partijen in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de klacht kenbaar te maken.

14. De klachtenfunctionaris handelt de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen, binnen vier weken af na ontvangst van de klacht en stelt partijen hiervan schriftelijk in kennis, of doet met opgave van redenen mededeling aan partijen over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen de klacht wel wordt afgehandeld.

15. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

16. Klachten dienen binnen drie maanden te worden ingediend nadat deze zijn ontstaan of nadat de cliënt met het bestaan daarvan bekend had kunnen zijn.

17. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

© 2020 VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG

Privacy Policy | Algemene voorwaarden | Rechtsgebiedenregister